Александар Кутрички

Александар Кутрички

руководилац одсека

akutricki@politehnika.edu.rs

Дизајн индустријских производа

Сврха Студијског програма је да образује дизајнере за потребе индустрије. Стручни назив који студент добија по завршетку школовања је Струковни дизајнер - дизајн индустријских производа. <br><br>Предмети на Студијском програму за дизајн индустријских производа на више начина доприносе опште-теоријском и техничком знању и вештинама студената. То се постиже кроз садржаје теоријске наставе, практичне наставе, вежбе, семинарске радове, колоквијуме, графичке и сликарске радове и остваривањем интеракције у настави између студената и наставника. <br><br>Студент у току школовања на Београдској политехници има могућност увида у све облике дизајнирања индустријских производа, графичког дизајна и дизајна производа од коже, што и јесте програм струковних студија. <br><br> Сврха студијског програма за дизајн индустријских производа је да се образују индустријски креатори способни да еволуирају у глобалном простору индустријског стваралаштва, да прате развој спремни да у том развоју активно учествују. Сврха је да рукују концептима у истраживању и да савладавају формалне димензије обликовања поседујући солидну индустријску културу у смислу технолошке културе као и духовне, довољно рецептивни и способни да прате логику и системе у њиховом константном развоју, а при том да задрже своје уобичајене (индивидуалне) начине изражавања језика који је примерен индустријским дизајнерима. <br><br> Студијски програм за дизајн индустријских производа има за циљ да изгради будућег стручњака, дизајнера индустријских производа, способног да открива и процењује структуралне, организацијско-функционалне, формалне и економске односе, са циљем добијања глобалне подршке и заштите околине. Способност таквог стручњака доноси добробит читавој заједници, било да је реч о индивидуалним или колективним корисницима, о произвођачима или протагонистима тржишта. Његова мисија је да подржи културну различитост у односу на светску глобализацију. Да да производима, услугама и системима облике, који су истовремено израз семиологије повезани са естетиком, а што заједно чини свеукупност. <br><br> Програм омогућава да студент стекне увид у широку лепезу професија индустријског дизајнера у које спадају: дизајнирање индустријских производа; услуге графичког дизајна, унутрашња архитектура и сл, што је све заједно нераскидиви део појма десигн (обликовање). У складу са другим професијама, ове активности допринеле би побољшању квалитета живота, где се јасно огледа улога дизајнера као стручњака интелектуалног позива, а не само као пружаоца комерцијалне услуге у производној организацији. <br><br> Техничка средства која Београдска политехника нуди у смислу радионица (атељеа) омогућавају студенту да конкретизује свој предлог. Наставник и његови асистенти руководе и обезбеђују праћење сваког пројекта од почетка до краја. Презентације сваког пројекта су јавне. <br><br> Завршна година струковних студија почива на провери и потврди стеченог знања у тренутку суочавања са реалним задацима. Ту се отварају различите могућности: студијска путовања, стажирања у организацијама или другим школама, личне или колективне иницијативе, као и партнерство у индустрији. Током студирања, студенти се доводе у различите ситуације, које се мењају, преплићу да би се успоставио пут између предлога и анализе, теорије и праксе, симулације и верификације. <br><br> Кроз разноврсни студијски програм дизајна индустријских производа, формира се дизајнер, са искуством теоријског и активног знања, стеченог кроз праксу за време школовања (стручна пракса и радна пракса). Компетенције таквог дизајнера омогућавају излазак на огромно тржиште рада, где он, вешт у комуникацији и адаптацији, пласира своје знање, из области за коју је стекао квалификацију, и налази своје место у професији. У стању је да ради самостално и у тиму, способан да генерише идеје и вешто пласира своја креативна решења кроз иновације и редизајнирање одређених индустријских производа. Свеукупно стечено знање ставља у службу професије и квалификовано и супериорно рукује концептима у истраживању; препознаје потребе тржишта и способан је да наметне своје идеје, јер је научен да издвоји битно од небитног, да у мноштву истих или сличних производа да печат уочљивости свом решењу и учини производ пожељним за крајњег корисника. Његове компетенције се ту не завршавају. Он успоставља контакте између разнородних професија и ставља их у службу своје. Осећај естетског процењивања умногоме му помаже да утиче и на укус тржишта. Струка дизајнера индустријских производа не дозвољава предах. Она захтева константно истраживање, праћење новина на тржишту, прилагођавање својих знања и другим медијима, и у континуитету освежава креативни потенцијал и омогућава сопствени опстанак у професији. Квалитет садржаја студијског програма стално се потврђује на основу успеха који дизајнери индустријских производа остварују током свог радног ангажовања. Они су запослени на различитим радним местима где обезбеђују реализацију у производним поступцима добијања индустријских производа. Студијски програм је свеобухватан и има за резултат широко образованог дизајнера индустријских производа, који својим теоретско-практичним знањима и вештинама може да буде значајан чинилац у индустријској производњи у земљи и окружењу. <br><br> Повратне информације од дипломираних студената, који су наставили школовање у земљама Европске уније, говоре у прилог квалитета, савремености и међународне усаглашености овог програма.