Миодраг Тодоровић

Миодраг Тодоровић

руководилац одсека

mtodorovic@politehnika.edu.rs

Графичка производња

Сврха студијског програма је да инжењерима графичке технологије, који су завршили основне струковне студије, помогне да усвоје знања која ће им омогућити да се адекватно укључе у процесе руковођења графичким предузећима. Велики број предузећа у Србији перманентно исказује потребу за стручњацима оспособљеним да прате и у производни процес уводе савремена достигнућа графичке технологије коју карактерише стално и интензивно усавршавање. Поред графичких инжењера, који су завршили основне струковне студије, и који успешно реализују постављене производне технологије, потребни су им и стручњаци који ће да одговоре следећим, најчешће постављаним захтевима: креирање будућег развоја производних капацитета у складу са захтевима тржишта и могућностима које пружа интензиван напредак графичке технологије, руковођење појединим сегментима графичке производње и руковођење графичким предузећем у целини.<br><br>Циљ студијског програма је да се на приступачан, доступан и квалитетан начин образују специјалисти графичке производње који ће бити оспособљени да: руководе графичким предузећима, руководе производњом у графичким предузећима, руководе развојем у графичким предузећима. <br><br>Од ових стручњака се очекује да поред доброг познавања технологије израде графичких производа могу да: квалитетно организују производњу на нивоу појединих производних одељења или у целини, успешно сагледавају, анализирају и оцењују резултате рада и дефинишу методе за њихово унапређење, знају да анализирају тржиште графичких производа и сагледају оне његове потребе које су у складу са производним могућностима предузећа у коме ради, осмисле и реализују модернизацију производних капацитета у складу са потребама тржишта и то на економски оправдан начин, прозводњу ускладе са захтевима заштите животне средине. <br><br> Да би се остварио овај циљ, дефинисан је студијски програм, са предметима усмереним ка стицању савремених теоријских и практичних знања из области организације и менаџмента графичком производњом, нових технологија за пренос информација компатибилних са штампаним медијима, испитивања квалитета графичких производа и заштите животне средине. Обједињавање ових знања са знањима и вештинама стеченим на основним студијама и радним искуствима добијеним током професионалног ангажовањима, у функцији су стварања стручњака који може да одговори постављеним захтевима. <br><br> Специјалисти графичке производње се кроз разне видове наставе упознају и оспособљавају да самостално реализују основне поступке у креирању и реализацији електронских медија, како би адекватно користили предности које пружају оба медија.<br><br>Полазећи од циља, предмети на студијском програму специјалистичких струковних студија су постављени тако, да су знања и вештине које се обрађују, првенствено усмерене ка организацији и менаџменту графичком производњом. При избору области које ће се проучавати, као полазна основа узето је градиво које се обрађује на основним струковним студијама графичке технологије. <br><br> Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, као и са стандардима за акредитацију и Законом, односно са критеријумима Болоњске декларације и процесима модернизације високог образовања који су у току. Пре усвајања студијског програма обављене су консултације и усаглашавања са представницима графичке индустрије за чије потребе се и школују специјалисти графичке производње. Ту се мисли на представљање и усаглашавање са Одбором за графичку индустрију Привредне коморе Србије, као и са Извршним одбором Савеза графичких инжењера и техничара Србије. Студијски програм је усаглашен са другим студијским програмима који се реализују на Београдској политехници, кроз предмете из области менаџмента и заштите животне средине.