Драгослав Угарак

Драгослав Угарак

руководилац одсека

dugarak@politehnika.edu.rs

Безбедност и здравље на раду

Сврха студијског програма је да образује инжењере безбедности и здравља на раду за потребе организација, које у складу са савременим тенденцијама у развијеним земљама уређују ову област у свом пословању. У Србији је тренутно активно преко десетине хиљада већих или мањих предузећа која су по закону обавезна да имају запослено лице за обављање послова безбедности и здравља на раду. Да би ову обавезу могли да испуне, евидентна је стална потреба за запошљавањем образованих кадрова, међу којима су и инжењери безбедности и здравља на раду које образује Београдска политехника. <br><br> Циљ студијског програма је да се на приступачан, доступан и квалитетан начин образују инжењери који могу да одговоре потребама савремене праксе у области безбедности и здравља на раду. Ови инжењери, са стеченим теоријским и практичним знањима и вештинама, могу да се укључе у обављење текућих послова безбедности и здравља на раду као специфичним фазама и да целовито те фазе интегришу у ефикасан процес. Такође, оспособљени су да прате и у производни процес уводе савремене превентивне мере заштите у циљу смањења ризика од опасности и штетности у радној околини. <br><br> Основна активност која се спроводи како би се помогло студентима да усвоје предвиђена знања и способности, и на тај начин обезбеди постизање образовних циљева, огледа се у доследној реализацији свих наставних активности предвиђених студијским програмом. Сви облици практичне наставе, а нарочито израда самосталних радова, стварају услове за стицање адекватних вештина неопходних за осмишљавање и реализацију израде докумената безбедности и здравља на раду за различита предузећа. Вежбе које се спроводе у предузећима и које се обављају истовремено за више предмета, омогућавају да се студенти од самог почетка навикавају на повезаност и међусобну зависност свих основних фаза које сачињавају процес безбедности и здравља на раду. Непрекидан и интензиван процес модернизације технологије и производње, условљава и осавремењавање студијског програма, како би се образовали стручњаци који су потребни савременим предузећима. <br><br>Градиво, које се изучава у оквиру академско-општеобразовних, стручних и стручно-апликативних предмета, као и распоред предмета по годинама студирања, обезбеђују добру покривеност свих области и у складу су са потребама образовања инжењера безбедности и здравља на раду. Обухваћено је и овладавање општим инжењерским знањима и знањима из појединачних области. Предмети се по садржају и реализацији наставе уклапају у целину, што даје позитиван ефекат на стварање стручног кадра.